hbsd.hr

Website:https://www.hbsd.hr/
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi1
Karma:5 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (36)

1

3   1

predator


bilo koji organizam koji hvata i ubija druge organizme kao izvor hrane.
Izvor: hbsd.hr

2

1   0

kamenica


udubljenje u kompaktnim vapnencima, najèešæe na ravnim plohama, nastalo korozivnim djelovanjem oborinskih voda. Redovito su plitke, a promjer im može biti i do 2 metra. U njima se èesto zadržava voda.
Izvor: hbsd.hr

3

1   0

kavernikolne ž¾ivotinje


stalno ili povremeno žive u podzemnim šupljinama ili pukotinama krškog masiva.
Izvor: hbsd.hr

4

1   0

špiljski higropetrik


posebno stanište u špiljama na kojemu preko zidova bez prestanka teèe tanak film vode. Ovo stanište naseljavaju posebno prilagoðene špiljske životinje.
Izvor: hbsd.hr

5

1   0

troglofili


životinje koje žive i razmnožavaju se u podzemlju, ali mogu živjeti i izvan njega. Neke fiziološke i etološke moguænosti predisponiraju te vrste za život u špiljama. Veæina troglofila ne pokazuje morfološke prilagodbe na podzemlje koje imaju troglobionti; te su te vrste podzemlju prilagoðene više ekološki i mnogo manje morfološki.
Izvor: hbsd.hr

6

0   0

anhialine špilje i jame


špilje i jame s podzemnim jezerima u kojima salinitet oscilira od gotovo slatke vode na površini do potpuno morske na dnu, obièno s ogranièenom izloženosti vanjskim klimatskim utjecajima, uvijek s više manje prostranom podzemnom vezom s morem. areal - površina na kojoj je raprostranjena neka vrsta ili druga sistematska kategorija. Oblik a [..]
Izvor: hbsd.hr

7

0   0

biospeleologija


znanost koja prouèava podzemna staništa, organizme koji ih nastanjuju i njihove meðusobne odnose.
Izvor: hbsd.hr

8

0   0

ekologija


znanost koja prouèava meðusobne odnose izmeðu organizama i njihova živog i neživog okoliša, tj. znanost o održavanju živog svijeta uopæe; prouèava raspored i gustoæu populacija pojedinih vrsta, naèin života i ponašanje u odreðenim uvjetima staništa te proizvodnju i raspodjelu organske tvari materije u prirodi. Ekološka istraživanj [..]
Izvor: hbsd.hr

9

0   0

heliktiti


su sige koje rastu u svim smjerovima pa èak i suprotnom od gravitacije. Rastu na stropovima, zidovima i drugim sigama.
Izvor: hbsd.hr

10

0   0

endemi


vrsta ili neka druga taksonomska kategorija (rod, porodica, red itd.), koja naseljava ogranièeno podruèje Zemljine površine, tj. èija je prirodna geografska rasprostranjenost sužena na odreðeni lokalitet. Tako možemo govoriti o endemima jedne špilje, otoka, planinskog lanca itd.
Izvor: hbsd.hr


Da biste vidjeli svih 36 definicija, molimo prijavite se.