4capital.hr

Website:http://4capital.hr/
Primljeni pozitivni glasovi7
Primljeni negativni glasovi10
Karma:-4 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (261)

1

6   9

xd


Xd (engl. ex-dividend), “bez dividendi”, oznaka je za dionice koje se prodaju bez prava na objavljenu dividendu, koja pripada vlasniku registriranom na listi dioničara.
Izvor: 4capital.hr

2

1   0

valutni rizici


Pod valutnim rizikom se podrazumijeva rizik ralike unutarnje domaće vrijednosti i vanjske vrijednosti valute. Postoji nekoliko podvrsta valutnih rizika - tečajni rizici, rizici konverzije te rizici transfera. Pod tečajnim rizicima podrazumijavaju se oscilacije u tečaju “valute ugovora” i “valute plaćanja”. Pod rizicima konverzije podra [..]
Izvor: 4capital.hr

3

0   0

zaštita manjinskih dioničara


Zaštita manjinskih dioničara (engl. protection of minor shareholders, njem. Minderheitsaktionäre, Minderheitenschutz); 1. institut trgovačkog prava prema kojem se zakonom štite dioničari koji su pri donošenju odluka ostali u manjini; 2. iako za prava i obveze dioničara vrijedi temeljno načelo u jednakom položaju dioničara (Gleichhe [..]
Izvor: 4capital.hr

4

0   0

založni indosament


Založni indosament je vrsta indosamenta, tj. prijenosa ustupanja tražbine iz vrijednosnog papira po naredbi, kojem je povod postojanje indosantove obveze prema indosataru, čije ispunjenje se želi osigurati zalaganjem tražbine iz vrijednosnog papira. Budući da je dužnik obveze iz takvog vrijednosnog papira dužan ispuniti obvezu onom drža [..]
Izvor: 4capital.hr

5

0   0

xa


Xa (engl. ex-all), “bez svih prava”; oznaka je za dionice koje se prodaju bez ikakvih pripadajućih prava (prava na dividende i druga prava koja pripadaju dionici u tekućoj godini) koja ostaju dioničaru registriranom na listi dioničara.   RJEČNIK-POJMOVA - Z
Izvor: 4capital.hr

6

0   0

virman


Virman (engl. transfer order, njem. Überweisung) je kolokvijalni naziv obrasca “poseban nalog za prijenos”, kojim pravne osobe daju nalog – organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa – za prijenos novčanog potraživanja sa svog računa u korist računa druge pravne osobe. S obzirom na zabranu plaćanja između pravn [..]
Izvor: 4capital.hr

7

0   0

vlasnički indosament


Vlasnički indosament je indosament upravljen na takav prijenos prava iz vrijednosnog papira pri kojem indosatar stječe sva prava iz vrijednosnog papira u svoje ime i za svoj račun i postaje zakoniti imalac vrijednosnog papira ovlašten vršiti sva prava iz tog papira, i napose kojem je dužnik tog papira dužan ispuniti obvezu iz tog papira o nj [..]
Izvor: 4capital.hr

8

0   0

vrijednosni papiri


Vrijednosni papiri (engl. securities, njem. Wertpapiere) su pisane isprave iz kojih proizlaze neka prava koja, u pravilu, bez sačinjenja pisane isprave ne mogu nastati, bez prijenosa tog papira ne mogu biti prenijeta, a bez predaje papira dužniku ostvarena. Ovako čvrsta povezanost između papira i prava koje iz njegaproizlazi naziva se načelo i [..]
Izvor: 4capital.hr

9

0   0

value for money


Value for money je indeks odnosa cijene proizvoda ili usluge i njegove/njezine korisnosti za korisnika.
Izvor: 4capital.hr

10

0   0

većinski udio


Većinski udio (engl. majority interest, njem. Mehrheitsbeteiligung, Aktienmehrheit) je natpolovični udio u masi glavnih dionica koju posjeduje jedan dioničar ili grupa dioničara. Suprotno tome ispodpolovični udio u masi glavnih dionica koji posjeduje jedan dioničar ili grupa naziva se manjinski udio (minority interest). Većinski dioničar [..]
Izvor: 4capital.hr


Da biste vidjeli svih 261 definicija, molimo prijavite se.