nlb.rs

Primljeni pozitivni glasovi49
Primljeni negativni glasovi19
Karma:29 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (485)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Autorizacija


Automatizovani proces kojim izdavalac kartice (banka ili specijalizovana firma) odobrava finansijsku transakciju korisnika kartice.
Izvor: nlb.rs

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

3

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Nalogodavac


Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.
Izvor: nlb.rs

4

4 Thumbs up   0 Thumbs down

POS terminal


Terminal koji omogućuje plaćanje robe i usluga. Opremljen je softverom za procesiranje transakcija platnim karticama (očitavanje podataka sa kartice, prosleđivanje ka banci prihvatiocu i prihvatanje odgovora banke izdavaoca, na osnovu koga se vrši naplata za kupovinu robe). Koristi se u uslužnim i trgovačkim radnjama.
Izvor: nlb.rs

5

4 Thumbs up   1 Thumbs down

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs

6

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Avans


Avans predstavlja iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla, a čini deo ili ukupno potraživanje/obavezu u poslovnom odnosu koji će nastati u budućnosti.
Izvor: nlb.rs

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Akvizicija


Oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to drugo preduzeće akcionarsko društvo), ili ga kupuje, preuzimajući vlasništvo nad njim.
Izvor: nlb.rs

8

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Docnja


Kašnjenje pri izvršenju neke obaveze, koje dužnik čini u suprotnosti sa ugovornim obavezama.
Izvor: nlb.rs

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Karenca


Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
Izvor: nlb.rs

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Kolateral


Sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku.
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.