nlb.rs

Primljeni pozitivni glasovi43
Primljeni negativni glasovi18
Karma:24 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (485)

1

4   0

autorizacija


Automatizovani proces kojim izdavalac kartice (banka ili specijalizovana firma) odobrava finansijsku transakciju korisnika kartice.
Izvor: nlb.rs

2

4   0

monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

3

4   0

nalogodavac


Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.
Izvor: nlb.rs

4

3   1

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs

5

2   0

akvizicija


Oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to drugo preduzeće akcionarsko društvo), ili ga kupuje, preuzimajući vlasništvo nad njim.
Izvor: nlb.rs

6

2   0

avans


Avans predstavlja iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla, a čini deo ili ukupno potraživanje/obavezu u poslovnom odnosu koji će nastati u budućnosti.
Izvor: nlb.rs

7

2   0

docnja


Kašnjenje pri izvršenju neke obaveze, koje dužnik čini u suprotnosti sa ugovornim obavezama.
Izvor: nlb.rs

8

2   0

karenca


Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
Izvor: nlb.rs

9

2   0

kolateral


Sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku.
Izvor: nlb.rs

10

2   0

konto


Račun
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.