nlb.rs

Website:https://www.nlb.rs/
Primljeni pozitivni glasovi11
Primljeni negativni glasovi7
Karma:3 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (485)

1

2   0

monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

2

1   0

akcept


Akcept je izjava lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje menični dug) se nalazi na [..]
Izvor: nlb.rs

3

1   0

akceptni nalog


Instrument obezbeđenja plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja. Akceptni nlaog izdaje dužnik i u njemu naznačuje sumu koja će se tačno određenog dana skinuti sa njegovog [..]
Izvor: nlb.rs

4

1   0

akontacija


Uplata unapred. Često se uzima i kao garancija plaćanja. U našoj zemlji se uobičajeno koristi za isplatu prve polovine plate zaposlenih.
Izvor: nlb.rs

5

1   0

belibor


Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najvi [..]
Izvor: nlb.rs

6

1   0

karenca


Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
Izvor: nlb.rs

7

1   0

nebankarske platne kartice


Nebankarske platne kartice izdaju nebankarske organizacije. Kod nas su najpoznatije Diners i American Express.
Izvor: nlb.rs

8

1   0

provizija


Naknada za posredovanje u određenom poslu. Izražava se u procentima od vrednosti posla. Bankarske provizije su cene za obavljanje bankarskih usluga.
Izvor: nlb.rs

9

1   0

reeskont hartija od vrednosti


Dalja prodaja centralnoj banci hartija od vrednosti (najčešće menica) koje je poslovna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Odobravanje kredita bankama na osnovu kupovine eskontovanih [..]
Izvor: nlb.rs

10

1   0

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.