nlb.rs

Website:https://www.nlb.rs/
Primljeni pozitivni glasovi28
Primljeni negativni glasovi12
Karma:15 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (485)

1

3   0

nalogodavac


Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.
Izvor: nlb.rs

2

2   0

autorizacija


Automatizovani proces kojim izdavalac kartice (banka ili specijalizovana firma) odobrava finansijsku transakciju korisnika kartice.
Izvor: nlb.rs

3

2   0

karenca


Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
Izvor: nlb.rs

4

2   0

kolateral


Sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku.
Izvor: nlb.rs

5

2   0

konto


Račun
Izvor: nlb.rs

6

2   0

monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

7

2   0

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs

8

1   0

akcept


Akcept je izjava lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje menični dug) se nalazi na [..]
Izvor: nlb.rs

9

1   0

akceptni nalog


Instrument obezbeđenja plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja. Akceptni nlaog izdaje dužnik i u njemu naznačuje sumu koja će se tačno određenog dana skinuti sa njegovog [..]
Izvor: nlb.rs

10

1   0

akontacija


Uplata unapred. Često se uzima i kao garancija plaćanja. U našoj zemlji se uobičajeno koristi za isplatu prve polovine plate zaposlenih.
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.