nlb.rs

Primljeni pozitivni glasovi37
Primljeni negativni glasovi14
Karma:22 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (485)

1

4   0

autorizacija


Automatizovani proces kojim izdavalac kartice (banka ili specijalizovana firma) odobrava finansijsku transakciju korisnika kartice.
Izvor: nlb.rs

2

4   0

nalogodavac


Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.
Izvor: nlb.rs

3

3   0

monetizacija


Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
Izvor: nlb.rs

4

3   0

žirant


Žirant je osoba koja jemči za vas i obavezuje se da će, ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne bude izmirivao svoje obaveze, nastaviti plaćanje.
Izvor: nlb.rs

5

2   0

karenca


Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
Izvor: nlb.rs

6

2   0

kolateral


Sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku.
Izvor: nlb.rs

7

2   0

konto


Račun
Izvor: nlb.rs

8

2   0

pos terminal


Terminal koji omogućuje plaćanje robe i usluga. Opremljen je softverom za procesiranje transakcija platnim karticama (očitavanje podataka sa kartice, prosleđivanje ka banci prihvatiocu i prihvatanje odgovora banke izdavaoca, na osnovu koga se vrši naplata za kupovinu robe). Koristi se u uslužnim i trgovačkim radnjama.
Izvor: nlb.rs

9

1   0

akcept


Akcept je izjava lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje menični dug) se nalazi na licu menice. Pre same naplate meničnog duga imalac menice podnosi je akceptantu na akceptiranje, tj. potrebno je da akceptant na licu menice napiše [..]
Izvor: nlb.rs

10

1   0

akceptni nalog


Instrument obezbeđenja plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja. Akceptni nlaog izdaje dužnik i u njemu naznačuje sumu koja će se tačno određenog dana skinuti sa njegovog računa u poslovnoj banci i preneti na račun poverioca naloga u poslovnoj banci tog poverioca. Koristi se u odloženim plaćanjima između pravnih l [..]
Izvor: nlb.rs


Da biste vidjeli svih 485 definicija, molimo prijavite se.