poslovni.hr

Website:https://www.poslovni.hr
Primljeni pozitivni glasovi33
Primljeni negativni glasovi11
Karma:21 (pozitivni glasovi-negativni glasovi)0 zarađene medalje

Nijedna medalja nije pronađenaDefinicije (557)

1

2   0

karenca


(engl. waiting period, njem. Karenzfrist, Karenzzeit, fr. d'lai de carence), razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj.
Izvor: poslovni.hr

2

2   0

razmjena


(engl. exchange, njem. Tausch, Warenumtausch), aranžman u kojem dvije osobe (ili organizacije) međusobno transferiraju vlasništvo. Razmjena može biti roba za robu ili roba za novac (robno-novčana razmjena). Razmjena se može vršiti i novac za novac (novčana ili valutna razmjena). Međunarodna razmjena obuhvaća ukupnost međunarodnih aranžm [..]
Izvor: poslovni.hr

3

2   0

renta


(engl. rent, njem. Rente), prihod ili dohodak koji netko ostvaruje na temelju već prije izvršene uplate (novčani kapital, vrijednosni papiri i sl.) ili što ima vlasništvo na nekretninama (zemljište, zgrade i sl.) ili iz naslijeđa, ali u svakom slučaju bez vlastitog rada. U gospodarskoj se praksi najčešće ovaj izraz upotrebljava za dohoda [..]
Izvor: poslovni.hr

4

2   0

restitucija


(engl. restitution, njem. Restitution), povrat primljenoga na ime ispunjenja u uspostavi prijašnjeg stanja. U našem zakonodavstvu, osnovna dužnost ugovornih strana u slučaju ništetnosti jest povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum), i to tako da svaka od njih ima vratiti drugoj sve što je primila po osnovi takvog ugovora. Isto vrij [..]
Izvor: poslovni.hr

5

2   1

zalog


(engl. pledge, security, njem. Pfand), 1. oblik osiguranja vjerovnikove tražbine. Ugovorom o zalogu obvezuje se dužnik ili netko treći (zalogodavac) prema vjerovniku (zalogoprimcu) predati u pravilu (jer npr. ovrhovoditelj založno pravo na propisanim nekretninama stječe pljenidbenim popisom) neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo vlasništ [..]
Izvor: poslovni.hr

6

1   0

adt – sustav financijskih pokazatelja


(engl. ADT system of financial ratios), sedam uzajamno sadržajno i matematičkim putem povezanih pokazatelja prikazanih u tri hijerarhijske razine koji odražavaju ključne činjenice potrebne za upravljanje cjelinom poduzeća (akr. ADT dolazi od analysis-diagnosis-the-rapy: analiza-dijagnoza-terapija). Služi analizi i dijagnozi poslovanja, otkri [..]
Izvor: poslovni.hr

7

1   0

bankovna doznaka


(engl. bank remittance, njem. Banküberweisung), nalog koji izdaje jedna banka drugoj za isplatu određene svote novca trećoj osobi. Ovaj nalog banka izdaje na temelju naloga svog komitenta, koji je upućuje da s osnova njegova pokrića izvrši novčanu doznaku fizičkoj ili pravnoj osobi koju je on u svom nalogu naznačio. Na temelju primljenog i [..]
Izvor: poslovni.hr

8

1   0

ca


(akr. od engl. charted accountant; computer aided), 1. ovlašteni računovođa; 2. računalno podržano.
Izvor: poslovni.hr

9

1   1

deflacioniranje


, postupak odstranjivanja utjecaja promjena cijena na vrijednosno izražene pojave. Provodi se dijeljenjem nominalnih vrijednosti odgovarajućim indeksom cijena. Taj se skupni indeks cijena naziva deflacijskim indeksom ili deflatorom. Obilježja deflatora ovise o strukturi pojave čije se vrijednosti deflacioniraju. Za deflacionirane vrijednosti se [..]
Izvor: poslovni.hr

10

1   0

depozit


(engl. deposit, njem. Ablagerung, Hinterlegung), pojam se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite. Novčani depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke, a vlasnic [..]
Izvor: poslovni.hr


Da biste vidjeli svih 557 definicija, molimo prijavite se.